POLITYKA PRYWATNOŚCI

Firma Handlowo – Usługowa „KafCOM” Marcin Patyk

Niniejsza polityka prywatności oraz polityka cookies, określa zasady
przetwarzania i ochrony danych osobowych. Oba dokumenty mają również
na celu wyjaśnienie powodów, dla których gromadzimy i przetwarzamy
dane osobowe w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

1. Co to są dane osobowe ?

Są to wszystkie informacje, które pozwalają bez większego wysiłku
odróżnić jedną osobę od pozostałych. Mogą one dotyczyć zarówno wprost
tej osoby (takie jak jej imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, a czasem
nawet adres e-mail lub konto internetowe), jak też takie, które nie opisują
jej bezpośrednio. Przykładowo dotyczą jej cech, stanu zdrowia, poglądów,
miejsca zamieszkania, nałogów, rasy lub wyznania.

2. O jakich danych osobowych mówimy w naszym przypadku ?

Są to dane które przekazują nam nasi Klienci, Kontrahenci,
Współpracownicy oraz Pracownicy w związku z korzystaniem z naszych
usług, współpracą z nami lub zatrudnieniem. Dane te są przez nas
przetwarzane.

3. Co to znaczy przetwarzanie danych ?

Przetwarzanie danych to wszelkie czynności jakie możemy wykonać z
danymi osobowymi – związane zarówno z ich aktywnym wykorzystaniem,
takim jak gromadzenie, pobieranie, utrwalanie, łączenie, modyfikowanie
czy też udostępnianie, jak również działaniem pasywnym, takim jak
przechowywanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

4. Kto jest Administratorem Danych (to znaczy ma wpływ na ich
przetwarzanie oraz bezpieczeństwo)?

Administratorem Danych Osobowych jest Firma Handlowo – Usługowa
„KafCOM” Marcin Patyk, ul: Dworcowa 19A/5, 83-130 Pelplin,
NIP: 593-205-38-71, REGON: 220117690, prowadzący działalność
gospodarczą pod adresem ul. Mickiewicza 22, 83-110 Pelplin.
Z administratorem danych można kontaktować się:
• pod adresem korespondencyjnym: Firma Handlowo – Usługowa
„KafCOM” Marcin Patyk, ul: Dworcowa 19A/5, 83-130 Pelplin,
• pod adresem poczty elektronicznej: biuro@kafcom.pl

5. Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej,
zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą taką
może być Twoja zgoda na przetwarzanie danych lub inne pozwalające na
to zapisy prawne, zgodne z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.)
oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. Unii
Europejskiej L 119/1) – określanym jako „RODO”.
Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach:
• Jeżeli jesteś naszym Klientem lub osobą zainteresowaną
skorzystaniem ze świadczonych przez nas usług lub produktów,
Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b RODO w celu związanym z przetwarzaniem, które jest
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy. Wyrażając zamiar zawarcia
umowy, wiesz jakie dane osobowe będą potrzebne do jej
podpisania, a po jej podpisaniu masz wiedzę, jakie dane w tym celu
przekazałeś lub przekażesz w okresie późniejszym.
• Możemy też przetwarzać Twoje dane w związku z koniecznością
zapewnienia bezpieczeństwa osób i obiektów lub bezpieczeństwa
sieci i informacji. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes, a dane
przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli w tym
celu będzie stosowany monitoring wizyjny, zostaniesz o tym
poinformowany w formie odpowiednich tabliczek informacyjnych
oraz piktogramów.
• Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem pracy u nas, Twoje dane
zawarte w aplikacji lub CV przetwarzane są w formie papierowej lub
elektronicznej. Podstawą prawną jest tutaj wypełnienie obowiązków
prawnych ciążących na Administratorze wynikających z art. 22¹ § 1
i § 3 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1040 z późn. zm.) i odbywa się zgodnie art. art. 6 ust. 1 lit. c
RODO oraz w celu podjęcia działań na żądanie przed zawarciem
umowy o pracę – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Twoje dane
osobowe, inne niż wymienione w art. 22¹ § 1 i § 3 Kodeksu Pracy
mogą być przetwarzane zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO na
podstawie udzielonej zgody, którą możesz w każdej chwili cofnąć.
W takim przypadku Twoja kandydatura nie zostanie przez nas
rozpatrzona oraz niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez
Ciebie dane. Natomiast z chwilą zatrudnienia się u nas, dalsze
zasady przetwarzania Twoich danych oraz obowiązkowy zakres ich przekazania
i dalszego przez nas przetwarzania określają przepisy prawa pracy.
• Jeśli korzystasz z naszej strony oraz jej podstron gdzie
wykorzystywane są pliki cookies – jest to nasz prawnie uzasadniony
interes, a dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
• Jeśli korzystasz z naszego sklepu internetowego i zakładasz w nim
swoje konto użytkownika – dane przetwarzamy na podstawie art. 6
ust. 1 lit. B RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy. Jest to także nasz prawnie uzasadniony interes,
a dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
• Jeśli korzystasz lub/i wchodzisz w interakcję z naszymi profilami
społecznościowymi: Fan Page na Facebook – KafCOMPelplin, kanał
na Youtube – KafCOM – www.kafcom.pl, a także nasz profil na
Instagramie – kafcom_ – Dane są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.
1 lit. b RODO w celu realizacji usług, tj. umowy oświadczenie usług
drogą elektroniczną zgodnie z właściwym dla usługi regulaminem
oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionym
interesie Administratora i użytkowników, polegającym na
konieczności zapewnienia kontaktu pomiędzy użytkownikami
a Firmą, a przetwarzanie tych danych nie narusza prawi wolności
użytkowników.
• Przetwarzamy Twoje dane w związku z tworzeniem rejestrów
wynikających z odrębnych przepisów prawa – na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa)
oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora).
• W celu poprawy jakości swoich usług Administrator przetwarza
informacje statystyczne dotyczące korzystania ze strony
internetowej, w tym informacje o sesji, numerze IP, ilości
spędzanego czasu na poszczególnych stronach i podstronach,
korzystania z poszczególnych funkcjonalności usług, informacji o
urządzeniu i przeglądarce internetowej. Administrator korzysta z
plików cookies lub innych podobnych technologii oraz z narzędzi
statystycznych. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f
RODO w prawnie uzasadnionym interesie Administratora
polegającym na ułatwieniu korzystania ze Strony, poprawy jakości
oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych
danych nie narusza praw i wolności użytkowników. Informacje o
użytkownikach nie są bowiem wykorzystywane w żadnych
dodatkowych celach, a ze względu na specyfikę usługi strony
internetowej dostosowywanie sposobu wyświetlania zawartości
strony, ułatwiania korzystania ze strony oraz poprawa jakości
świadczenia usług na stronie internetowej jest nie tylko standardem
rynkowym, lecz także oczekiwaniem użytkowników wobec
dostawców stron internetowych. Ponadto użytkownik w każdej chwili
może cofnąć wyrażoną zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej
w zakresie dopuszczalności stosowania plików cookies
lub innych podobnych technologii. Dane te są przetwarzane w
ramach bieżących działań Administratora, lecz nie dłużej niż przez
60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie administrator może
dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione
jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych użytkowników.
Okres dostępności danych statystycznych w narzędziach może być
jednak dłuższy niż 60 dni, lecz pozostaje to poza zakresem
decyzyjnym administratora. Administrator nie będzie ich dłużej
wykorzystywał, lecz będzie miał potencjalny dostęp do nich do czasu
ich usunięcia przez dostawcę ww. narzędzia.
• Zamieszczania na swojej stronie internetowej informacji
marketingowych o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie
tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem
Administratora polegającym na publikacji treści związanych ze
świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które
administrator jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie
narusza praw i wolności użytkowników, użytkownicy spodziewają się
otrzymywania treści podobnej zawartości, a czasami nawet tego
oczekują lub jest to ich bezpośrednim celem wizyty na stronie.
• Zamieszczania informacji marketingowych dotyczących produktów
lub usług swoich kontrahentów, z którymi zawarł umowę o
współpracy w zakresie marketingu. Wyświetlanie tych treści jest
dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora
polegającym na działaniach marketingowych produktów lub usług
swoich kontrahentów. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i
wolności użytkowników, w szczególności z uwagi na sporadyczność
tych działań, a użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści
podobnej zawartości z uwagi na tematykę strony.

6. Komu przekazujemy Twoje dane ?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać
podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. firmom
hostingowym gdzie utrzymujemy niniejszą stronę lub podwykonawcom
oferowanych przez nas naszych usług. Mamy też obowiązek udostępnić je
na żądanie podmiotów uprawnionych do tego na podstawie innych
przepisów prawa, np. ZUS, US oraz sądy lub organy ścigania. W
niektórych przypadkach udostępnienie nastąpi jednak tylko wtedy, gdy
zwrócą się one do nas z wnioskiem w tej sprawie, wskazując prawo, które
zezwala im na takie żądanie.
Administrator co do zasady nie przewiduje przekazywania danych do
państw trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak z uwagi
na korzystanie na naszych stronach oraz prowadzonych mediach
społecznościowych z usług Google i Facebook, dane użytkownika
mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich i jeśli
dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywanie wyłącznie na
podstawie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję
Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.
Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego
z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych.

Przykładowo:
Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są
głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy,
jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych
dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony
danych osobowych.
Na terenie Unii Europejskiej, we wszystkich krajach członkowskich, dzięki
RODO, którego tekst jest dostępny TUTAJ masz zapewniony identyczny
poziom ochrony Twoich danych.

7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przykładamy bardzo dużą uwagę do tego aby ograniczyć do niezbędnego
minimum zakres gromadzonych przez nas danych, jak też czas ich
przetwarzania. W tym celu wykonujemy systematyczne przeglądy
posiadanych dokumentów papierowych i elektronicznych, usuwając
zbędne, których czas przydatności minął. Pamiętaj, że o czasie
przetwarzania Twoich danych, zależnie od podstawy w oparciu o którą je
uzyskaliśmy, mogą decydować odrębne – niezależne od nas przepisy
prawne, które mogą nakładać na nas obowiązek przechowywania Twoich
danych, niezależnie od Twojej woli lub chęci. Przykładem może być prawo
pracy, prawo ubezpieczeń społecznych czy też przepisy dotyczące
rachunkowości lub księgowości.
Jeśli posiadane przez nas dane miałyby zostać wykorzystane w innym
celu, niż w jakim zostały one pozyskane, zawsze zostaniesz przez nas o
tym poinformowany i będziesz mógł się temu sprzeciwić.

8. Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze masz prawo do:
• żądania dostępu do danych – w granicach art. 15 RODO,
• ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
• żądania usunięcia – w granicach art. 17 RODO, lub ograniczenia
czynności przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w granicach
art. 21 RODO,
• przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii – w granicach art.
20 RODO.
Wszystkie te prawa szczegółowo zostały omówione w art. 15 do 21 RODO,
do którego link zamieściliśmy powyżej.
Możesz także wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
w takim przypadku niezwłocznie usuniemy Twoje dane osobowe, jeśli
tylko nie wystąpi obowiązek prawny nakazujący nam ich dalsze
przetwarzanie. Przykładowo jeśli zażądasz likwidacji swoich danych w
dokumentacji kadrowej, niezwłocznie usuniemy z bazy Twoje dane.
Jednak, zgodnie z przepisami dotyczącymi kadr, będziemy nadal je
posiadać w swojej dokumentacji finansowo – księgowej przez okres jaki
reguluje aktualnie obowiązujący przepis prawa.
Jeśli uznasz, że w jakikolwiek sposób – czego oczywiście nie chcemy –
naruszyliśmy Twoje prawa lub nie zapewniliśmy bezpieczeństwa Twoim
danym osobowym, przysługuje ci prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz informacja o profilowaniu.

W oparciu o Twoje dane nie są podejmowane przez nas żadne decyzje,
które miałyby charakter zautomatyzowany, to znaczy odbywałyby się bez
udziału człowieka. Nie podejmujemy także żadnych działań które miałyby
na celu profilowanie Twojej osoby.
Pamiętaj iż na naszej stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych
stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki
lub w tym samym oknie. Nie odpowiadamy za treści przekazywane
przez te strony, a Ty jako Użytkownik zobowiązany jesteś do zapoznania
się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

10. Jak chronimy Twoje dane?

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych stosujemy wymagane
prawem środki organizacyjne i techniczne. W naszej siedzibie
zainstalowaliśmy niezbędne zabezpieczenia fizyczne, aby uniemożliwić
dostęp do danych osobom nieuprawnionym. Nasi pracownicy posiadają
wymagane upoważnienia, stosowne umowy o poufności a także
powierzenia przetwarzanych danych oraz mogą przetwarzać dane
w sposób ograniczony, tzn. tylko w takim zakresie,
w jakim jest tokonieczne do prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków
służbowych.
Bezpieczeństwo Twoich danych przekazywanych drogą elektroniczną
zapewnia stosowany przez nas 128-bitowy protokół bezpieczeństwa SSL.
Jego symbolem graficznym jest zielona kłódka wyświetlająca się w
przeglądarce internetowej przy adresie naszej strony. Dzięki jej
szyfrowaniu przed przesłaniem, możesz mieć pewność, iż wchodzisz na
naszą stronę, która nie została w żaden sposób zmodyfikowana w trakcie,
gdy podróżowała do Ciebie przez Internet.
Pamiętaj że Ty, jako Użytkownik, powinieneś jednocześnie dochować
staranności w zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych
w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich danych
logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe
oraz aktualizować posiadane oprogramowanie.

11. Administrator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszej polityce
prywatności, zgodnie z obowiązującym prawem.

Przyczyną zmian mogą być zmiany związane z rozwojem technologii internetowej, zmiany
w powszechnie obowiązującym prawie lub też rozwój Strony poprzez nowe
narzędzia administracyjne. Na górze strony znajduje się data publikacji
oraz aktualizacji Polityki prywatności.

12. Wyłączenie odpowiedzialności i prawa autorskie

Na naszej stronie www.kafcom.pl znajdują się także linki odsyłające do
innych stron, filmów oraz informacji, które uznaliśmy za wartościowe lub
ciekawe. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za treści zawarte na tych
stronach, ich ewentualne zmiany oraz nie odpowiadamy za politykę
ochrony prywatności stosowaną przez ich obecnych lub przyszłych
właścicieli.
Wszystkie treści umieszczone na naszej stronie www.kafcom.pl stanowią
przedmiot praw autorskich określonych osób i/lub Administratora
(np. zdjęcia, teksty, video, bezpłatne materiały, itp.). Administrator
nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub części bez jego
wyraźnej, uprzedniej zgody.